<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6430580\x26blogName\x3dg%C3%B3%C3%B0saga\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/\x26vt\x3d-9041854833780899087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

miðvikudagur, desember 13

Sárt saknað

Ég sat á kaffihúsi í hádeginu með bekkjarsystrum mínum og gæddi mér á blómkálssúpu.
Ég átti ansi erfitt með að komast að í slúðurhríðinni hjá stelpunum. Ég sat stillt, prúð og þolinmóð þangað til ég komst loksins að á mælendaskrá. Mér varð svo um og ó að ég skellti hnefanum, ekki í borðið, heldur í skeiðina mína og sletti yfir mig alla hressilegu magni af súpu. Ég sat þarna útötuð frá hársverði til táa (og eflaust manneskjan á bak við mig líka) og spurði sjálfa mig í hljóði:

Hver er með bláu pallíettu-blóma-hárspennuna mína?

Góð spurning!

Aldís skrifaði sögu klukkan 16:23